Winkelwagen

Ik ben al geregistreerd

Verzenden naar
Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering
Toevoegen / wijzigen verzendadres
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid / Bijwerken BTW Korting Totaal
 


Selecteer verzendmethode
 
Subtotaal incl. korting
Verzendkosten € 0,00
BTW
€ 0,00
Totaal
€ 0,00
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden ARPO BV

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ARPO BV zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door ARPO BV worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ARPO BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ARPO BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van ARPO BV zijn vrijblijvend en ARPO BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ARPO BV. ARPO BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ARPO BV dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.

Wij behouden ons het recht voor deze indien noodzakelijk aan te passen.

Voor bestellingen met het afleveradres buiten Nederland worden de tarieven van de reguliere post gehanteerd.

Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij (af) levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bak- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum.

De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij ARPO BV binnen is. Bij nieuwe klanten is dit een MUST en moeten wij dit helaas toepassen.

Onder Rembours: Rembourskosten + 5 euro per pakket extra.

Vrachtkosten: TPG post tot 10 kg EURO 8,95
vervoerder tot 30 kg en maximaal 4 colli: EURO 20,95
vervoerder boven 30 kg en op een pallet: EURO 40,00

Franco huis: Binnen Nederland bij orders vanaf EURO 750,00 netto

U kunt het totaalbedrag overmaken naar :

Rabobank: 15.20.02.073

ABN-AMRO: 45.50.36.454

Postbank: 3439305

Rembours: U kunt in dit geval het verschuldigde bedrag aan de postbode betalen.


Door eenmalige machtiging: Nadat gecontroleerd is of de artikelen aanwezig zijn wordt het totaal bedrag afgeschreven van uw rekening. Hierna wordt uw bestelling afgeleverd.


Rente en kosten


Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij vanrechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 15 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag. De minimale incassokosten bedragen EURO 150,00.

 

Artikel 4. Levering

De door ons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

ARPO BV is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door ARPO BV gedragen.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ARPO BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ARPO BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ARPO BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@arpobv.nl.

Daar wij producten uit diverse landen importeren kunnen kleine model en/of kleur wijzigingen voorkomen.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ARPO BV, dan wel tussen ARPO BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ARPO BV, is ARPO BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door ARPO BV.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

ARPO BV houdt zich aan de Wet Persoonregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. ARPO BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan ARPO BV.

 

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ARPO BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ARPO BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ARPO BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

Indien u aan ARPO BV schriftelijk opgave doet van een adres, is ARPO BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ARPO BV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door ARPO BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ARPO BV deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ARPO BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ARPO BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

ARPO BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.